Innosilicon A10 500MH 750W ETH magdançy


 • Model:A10
 • Çykan senesi:Sentýabr 2019
 • Haşrate:500MH
 • Sarp ediş:750W
 • Sesi level derejesi:75db
 • Algo:EtHash4G
 • Önümiň jikme-jigi

  Töleg

  Eltip bermek

  Kepillik we abatlaýyş

  Biz hakda

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  Öndüriji Innosilicon
  Model A10 ETHMaster (500Mh)
  Şeýle hem bellidir A10 ETKING
  Boşat Sentýabr 2019
  Ölçegi 136 x 285 x 362mm
  Agram 8100g
  Sesi level derejesi 75db
  Janköýerler 2
  Kuwwat 750W
  Naprýa .eniýe 12V
  Interfeýs Ethernet
  Temperatura 5 - 45 ° C.
  Çyglylyk 5 - 95% • Öňki:
 • Indiki:

 • Tölegler

  Kripto töleglerini (USDT we BTC) we bank sim geçirişini kabul edýäris.Jikme-jiklikler üçin satuw agentiňize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

   

   

  Daşaýjy:

  Magdançylaryňyzy DHL, UPS we Fedex bilen iberýäris ýa-da olary alyp boljak ýerlerimizde alyp bilersiňiz.

   

  Eltip bermek:

  Adaty mugt eltip bermegi (2-3 iş gününiň içinde) ýa-da çalt eltip bermegi (1-2 iş gününiň içinde), ýygymlary we gümrükleri hödürleýäris.

  * Countriesurtlaryň sanawy üçin agentlerimiz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

   

   

  Kepillik:

  Newhli täze maşynlar zawod kepillikleri bilen gelýär:

  Kepillik markalara we modellere baglylykda üýtgeýär, jikme-jiklikleri agentlerimiz bilen barlaň.

  Käbir ulanylan magdançylar zawod kepillikleri bilen gelýär, jikme-jiklikleri agentlerimiz bilen barlaň.

  Bejeriş:

  Kepillik bilen magdançylar üçin zawod bilen habarlaşyp bileris ýa-da aragatnaşyk maglumatlary size berip bileris.Möhleti geçen kepillikli magdançylar üçin ätiýaçlykdaky bölekleri çalyşýarys.Şeýle hem ony öz hasabyňyza iberip bilersiňiz we tölegli abatlamaga kömek edip bileris.

  Skycorp-a hoş geldiňiz.2011-nji ýylyň aprelinde döredilen Skycorp kripto magdançylyk pudagynda öňdebaryjy güýç boldy we biz Hytaýda 1-nji magdan satyjysy sanawynda.Müşderilerimize ýokary hilli, girdejili we ygtybarly magdançylary bermäge bagyş etdik.Birnäçe ýylyň dowamynda Bitmain, MicroBT, Innosilicon, Kengan, Ebang we ş.m. köp sanly magdan öndürijisi bilen giňişleýin hyzmatdaşlygymyz arkaly dünýä maglumat merkezlerine 200,000-den gowrak enjam iberdik. hünär abatlaýyş, abatlaýyş we hosting hyzmatlary.

  Müşderilere magdan enjamlary we esbaplary bilen üpjün etmekden we üpjün etmekden başga-da, degişli we peýdaly maglumatlary getirmäge, müşderilere girdejili we ygtybarly saýlawlaryny öwretmäge we maslahat bermäge üns berýäris.Müşderilerimiziň töwekgelçiliklerini we peýdalaryny hemişe ýüregine düwýän, magdan gazyp almak netijeleriňize zyýan ýetirip biljek gizlin maglumat bermezden, kripto maslahat berýän hünärmenler toparymyz.

  Skycorp, global ýerli hyzmatdaşyňyz.

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň